Ogłoszenie o zamówieniu

ADM.260.4.2020.AP

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy: 32 277 78 68.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl (zakładka zamówienia publiczne), www.mopr.zabrze.pl

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej „pzp” – art. 138o

I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w rozdziale 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2164 z poźn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138 o ust. 2-4 ww. ustawy.

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zajęcia grupowe z wizażu i stylizacji realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Zamawiający przewiduje minimum 6 zajęć, maksimum 10 zajęć. Jedne zajęcia będą obejmować 5 godzin lekcyjnych.

W  jednych zajęciach weźmie udział maksymalnie  12 uczestników/uczestniczek projektu.

CPV: 80570000-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający zamierza zrealizować zajęcia od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 1.03.2020 r. do dnia 15.12.2020 r.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania
[7_02Wizaż i stylizacja.zip – Pobrano 130 razy – 6,42 MB]