Ogłoszenie o zamówieniu

ADM.260.7.2020.AP

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy: 32 277 78 68.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl (zakładka zamówienia publiczne), www.mopr.zabrze.pl

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej „pzp” – art. 138o

I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w rozdziale 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138 o ust. 2-4 ww. ustawy.

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie prozdrowotnych zajęć grupowych oraz indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych dla uczestników projektu„ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, z podziałem na 2 części

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie prozdrowotnych zajęć grupowych oraz indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych dla uczestników projektu„ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, z podziałem na 2 części.

Część I: Przeprowadzenie indywidulanych zabiegów rehabilitacyjnych wraz z konsultacją lekarską.

Część II: Przeprowadzenie zajęć grupowych o tematyce zdrowotnej.

CPV:      85120000-6 usługi medyczne i podobne

85121100-4 ogólne usługi lekarskie

85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne

85141200-1 usługi świadczone przez pielęgniarki

85312500-4 usługi rehabilitacyjne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7.

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający zamierza zrealizować zajęcia w terminie do 31.10.2020 r. Jeżeli będzie to wynikało z potrzeb Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć zajęcia w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania
[12_02Indywidualne zabiegi oraz prelekcje dla uczestników projektu DROGOWSKAZ.zip – Pobrano 83 razy – 6,73 MB]