Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy

Ogłoszenie nr 510276254-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2020 r. z podziałem na 8 części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak

Nazwa projektu lub programu:
DROGOWSKAZ

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 624900-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 34534810000000, ul. ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 777 800, e-mail mopr@zabrze.pol.pl, faks 322 777 802.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2020 r. z podziałem na 8 części

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ADM.260.24.2019.AP

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizowanie cyklicznych dostaw żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2020 r. z podziałem na 8 części. Część 1: nabiał i tłuszcze na potrzeby MOPR Część 2: warzywa i owoce na potrzeby MOPR Część 3: mięso i wędliny na potrzeby MOPR Część 4: art. spożywcze na potrzeby MOPR Część 5: słodycze na potrzeby MOPR Część 6: woda i napoje na potrzeby MOPR Część 7 : pieczywo na potrzeby MOPR oraz projektu „DROGOWSKAZ” Część 8: zamówienie żywności na potrzeby projektu DROGOWSKAZ”. Dostawy realizowane będą częściami na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego w terminach wskazanych w ofercie w okresie trwania umów lub do dnia wcześniejszego wyczerpania ich wartości. Każda częściowa dostawa będzie odbywała się w terminie wskazanym przez wybranego wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 6 dni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający przewiduje dostawy: dla części 1: nabiał i tłuszcze – maksymalnie 2 razy w miesiącu dla części 2: warzywa i owoce – maksymalnie 2 razy w miesiącu dla części 3: mięso i wędliny – maksymalnie 2 razy w miesiącu dla części 4: art. spożywcze – maksymalnie 1 raz w miesiącu dla części 5: słodycze – maksymalnie 1 raz w miesiącu dla części 6: woda i napoje – maksymalnie 1 raz w miesiącu dla części 7: pieczywo – cztery razy w tygodniu zgodnie z harmonogramem dostaw przekazanym z umową oraz według dodatkowych, nie wynikających z harmonogramu zamówień przesłanych faksem lub pocztą elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu dostaw po wcześniejszym uzgodnieniu tych zmian. Zmiana harmonogramu nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy. dla części 8: zamówienie żywności na potrzeby projektu „DROGOWSKAZ” – maksymalnie 4 razy w miesiącu. Zamawiający przewiduje dostawę żywności do następujących placówek MOPR: Dom Noclegowy, siedziba główna MOPR, ok. 5 świetlic środowiskowych oraz ok. 8 punktów dzielnicowych MOPR. Dostawa do wszystkich świetlic przeprowadzana będzie tego samego dnia najpóźniej do godziny 17.00 (dotyczy części 1-6). Zamawiający przewiduje dostawę pieczywa do ok. 4 placówek realizujących projekt „DROGOWSKAZ” oraz do następujących placówek MOPR: Dom Noclegowy, siedziba główna MOPR, ok. 5 świetlic środowiskowych. Dostawa do wszystkich świetlic przeprowadzana będzie tego samego dnia w godz. od 7.00 do 10.00. (dotyczy części 7). Zamawiający przewiduję dostawę do ok. 4 placówek (dotyczy części 8). Liczba podanych placówek jest orientacyjnie i może się nieznacznie zmienić w przypadku wystąpienia zmian organizacyjnych MOPR. Każdorazowo wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania dostarczanej żywności pracownikowi zamawiającego lub do pozostawienia jej w miejscu wskazanym przez pracownika zamawiającego. Zabrania się pozostawiania żywności bez odbioru. Wykonawca będzie dostarczał towar na adresy jednostek MOPR wskazane przez Zamawiającego w składanych zamówieniach. Wszystkie wskazane powyżej placówki znajdują się na terenie miasta Zabrze. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji swoich jednostek w trakcie trwania umowy z zastrzeżeniem, iż będzie to nadal teren miasta Zabrze. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamówionych produktów do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt. Transport towaru musi odbywać się specjalistycznym środkiem transportu dostosowanym do przewozu artykułów spożywczych określonych w poszczególnych częściach zamówienia. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości zrealizowanych dostaw w związku z czym nie daje gwarancji wykorzystania 100% wartości każdej z umów. Ostateczna wartość umów będzie wynikać z rzeczywistych zleconych i zrealizowanych dostaw. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty: transportu, rozładunku, ubezpieczenia na czas transportu, odbioru reklamowanych artykułów i ich wymiany na świeże. Ceny poszczególnych produktów w trakcie trwania umów uznaje się za stałe. Owoce i warzywa sezonowe będą zamawiane tylko w okresie wiosenno – letnim od kwietnia do końca września. Kalkulacja powinna być przygotowana w oparciu o realne ceny produktów obowiązujące w sezonie. W przypadku zaoferowania cen zawyżonych w stosunku do cen rynkowych zamawiający zastrzega sobie prawo nie zamawiania w/w produktów. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć faktury VAT zgodne pod względem ilościowym i jakościowym z wykonaną dostawą. Wykonawca zobowiązuje się wystawienia osobnych faktur VAT (rozpisanych według zleceń Zamawiającego) na przedmioty przeznaczone na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „DROGOWSKAZ” oraz odrębnych faktur VAT na poszczególne placówki zgodnie z indywidualnymi zleceniami zamawiającego. Termin płatności za wszystkie dostarczone artykuły – do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w załączniku nr 1a – 1h do SIWZ w ramach poszczególnych części zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia ogólnej wartości poszczególnych umów. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jego złej jakości lub niezgodności z zamówieniem, potwierdzonej pisemną notatką pracownika Zamawiającego oraz natychmiastowej wymiany towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości lub niezgodności z zamówieniem. Zamawiający dopuszcza dostarczanie produktów w opakowaniach o innej wielkości lub gramaturze niż te określone w niniejszym postępowaniu pod warunkiem zachowania zasady proporcjonalności ceny zawartej w ofercie. Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu po dokonaniu dodatkowej wyceny pod warunkiem zachowania maksymalnej wartości umowy w ramach każdej z części zamówienia. (dotyczy części od 1 do 8) W przypadku wycofania z produkcji lub braku dostępności na rynku określonego artykułu spożywczego spowodowanego czynnikami niezależnymi od wykonawcy, wycofany artykuł zostanie zastąpiony w uzgodnieniu z Zamawiającym innym artykułem o cechach fizycznych i walorach smakowych nie gorszych niż artykuł wycofany, z zachowaniem jego ceny. Zmiana asortymentu wymaga zachowania pisemnej formy informacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości produktów lub niezgodności z zamówieniem pracownik Zamawiającego sporządzi pisemną notatkę stwierdzającą niezgodność (wzór notatki stanowi załącznik do umowy). Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia towaru oraz natychmiastowej jego wymiany na towar spełniający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, zgodny pod względem ilościowym i jakościowym ze złożonym zamówieniem. Towar powinien: 1. być świeży – dotyczy w szczególności: warzyw i owoców, mięsa i wędlin, nabiału, pieczywa, 2. mieć min. 90 dniowy termin przydatności licząc od daty dostarczenia do zamawiającego – dotyczy w szczególności: art. spożywczych, 3. mieć min. 6 miesięczny termin przydatności licząc od daty dostarczenie do Zamawiającego – dotyczy w szczególności: słodyczy, 4. mieć min. 30 dniowy termin przydatności licząc od daty dostarczenia do zamawiającego – dotyczy w szczególności: nabiał i tłuszcze, 5. mieć min. 4 dniowy termin przydatności licząc od daty dostarczenia do zamawiającego – dotyczy w szczególności mięsa i wędlin pakowanych. 6. mieć min. 12 miesięczny termin przydatności licząc od daty dostarczenia do zamawiającego – dotyczy w szczególności: wody i napojów 7. być dobrej jakości bez wad fizycznych i jakościowych, tj. wygląd, konsystencja, zapach i smak charakterystyczne dla danego rodzaju produktów, bez obcych zapachów, bez posmaków, bez zanieczyszczeń i uszkodzeń fizycznych, bez oznak i pozostałości szkodników, bez pleśni, itp. 8. posiadać niezbędne certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami, 9. być dostarczany w oryginalnych opakowaniach producenta, zawierających dane dot. m.in. nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, ilości sztuk i warunków przechowywania oraz innych informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. Opakowania powinny być fabrycznie zamknięte, nieuszkodzone, szczelne, wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, czyste, bez oznak wilgoci, pleśni i obecności szkodników. W przypadku mięsa i wędlin oraz warzyw i owoców kupowanych na wagę wymagane jest aby produkty były zważone i zapakowane, a do opakowania dołączony był wydruk z wagi sklepowej wskazującej ilość danego produktu oraz datę zapakowania produktu. W przypadku mięsa i wędlin dodatkowo wydruk powinien zawierać również termin przydatności do spożycia. Wykonawca powinien dokonać zakupu w/w produktów na wagę nie wcześniej niż na dzień przed dniem planowanej dostawy. 10. Słodycze nie mogą zawierać nadzienia alkoholowego, 11. Dostawy będą kontrolowane przez zamawiającego, a w razie niezgodności z powyższymi zapisami zwracane lub nie przyjmowane. Każdy zwrot zostanie potwierdzony notatką służbową. Jednocześnie płatność faktury zostanie wstrzymana do momentu wyjaśnienia nieprawidłowości. Zamawiający odmówi dokonania płatności w przypadku niewyjaśnienia nieprawidłowości i dokonuje potrącenia z otrzymanej faktury. 12. Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący dostawy wody i napojów (część 6, 8) Zamawiający przewiduje zakup wody gazowanej i niegazowanej. Zamawiana woda powinna być dostarczana w atestowanych opakowaniach – butelkach jednorazowych, typu PET o pojemności określonej w załączniku do SIWZ, spełniających wymagania sanitarno-epidemiologiczne, zamknięte fabrycznie, bez zanieczyszczeń oraz obcych zapachów i smaków, bez fizycznych uszkodzeń dyskwalifikujących produkt (tzn. uszkodzone opakowanie i zamknięcie), wyróżniająca się pierwotną czystością, stałym naturalnym składem chemicznym oraz zawartością makro i mikroskładników w ilościach i wzajemnych proporcjach korzystnych dla zdrowia, pod względem zawartych składników. Woda powinna posiadać atest – gwarancję jakości oraz spełniać wymagania organoleptyczne, chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne dla butelkowanych naturalnych wód mineralnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 (Dz. U. z 2011 r. nr 85 poz. 466) w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych oraz na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252). Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zamówienia na potrzeby projektu „DROGOWSKAZ” (część 8 postępowania): W związku z planowanym finansowaniem zamówienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji realizacji zamówienia w przypadku nie otrzymania w/w środków. Działając na podstawie art. 93 ust 1a zamawiający unieważni zamówienie w części 8 postępowania w przypadku nie przyznania z budżetu Unii Europejskiej środków na realizację w/w zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak

II.5) Główny Kod CPV: 15800000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: nabiał i tłuszcze na potrzeby MOPR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9840.39
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Joachim Piontek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lompy 8c/3
Kod pocztowy: 41-500
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10332.41
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10332.41
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10332.41
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: warzywa i owoce na potrzeby MOPR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1713.43
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:
1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Joachim Piontek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lompy 8c/3
Kod pocztowy: 41-500
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1825.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1825.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1825.73
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: mięso i wędliny na potrzeby MOPR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7813.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPUH Zakład Masarski S.C. Stanisław Henryka Ośliźlok
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śl. 24
Kod pocztowy: 44-348
Miejscowość: Skrzyszów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8203.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8203.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10267.03
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: art. spożywcze na potrzeby MOPR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14148.35
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Joachim Piontek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lompy 8c/3
Kod pocztowy: 41-500
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15870.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15870.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15870.49
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: słodycze na potrzeby MOPR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6322.09
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Joacvhim Piontek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lompy 8c/3
Kod pocztowy: 41-500
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7774.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7774.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7774.01
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6
NAZWA: woda i napoje na potrzeby MOPR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1999.06
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Joachim Piontek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lompy 8c/3
Kod pocztowy: 41-500
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2416.21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2416.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2416.21
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7
NAZWA: pieczywo na potrzeby MOPR oraz projektu DROGOWSKAZ

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 11824.15
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Emilia Kristof. Firma Rodzinna Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Czwartaków 8
Kod pocztowy: 44-253
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11824.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11824.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22650.09
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8
NAZWA: żywność na potrzeby projektu DROGOWSKAZ

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 16523.06
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Joachim Piontek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lompy 8c/3
Kod pocztowy: 41-500
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 19175.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19175.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19175.42
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych