Ogłoszenie naboru na opiekunów prawnych i kuratorów

Zabrze dnia 08.01.2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów
ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Zabrzu
dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań to sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Czynności powinny być wykonywane z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny.

Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun zobowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Wymóg ten stosuje się odpowiednio także w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę będącą pod opieką. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny. Opiekun zobowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje Sąd.

Cały plik do pobrania:

ogłoszenie naboru na opiekuna prawnego 2021
[ogłoszenie naboru na opiekuna prawnego 2021.pdf – Pobrano 620 razy – 1,20 MB]