Odpowiedź na zapytanie

ADM.261.34.2020.AP
WSZYSCY WYKONAWCY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości do 30 000 euro pt. „Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu” w dniu 5.12.2019 r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie od potencjalnego wykonawcy.

Pytanie:
„1.Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis :

„Karnet (karta) powinna upoważniać jej użytkownika do korzystania z zajęć sportowych i rekreacyjnych (…)w tym co najmniej, do korzystania z zajęć typu: basen, sauna, jacuzzi, aqua aerobic, siłownia, taniec, joga, grota solna, sztuki walki, zajęcia fitness, badminton, squash/ricochet, nordic walking, spinning, ścianka wspinaczkowa, cardio, tenis stołowy, lodowisko, pilates, gimnastyka.

Wyżej wymienione formy zajęć są obligatoryjne. Zamawiający dopuszcza inne, niewymienione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia formy zajęć rekreacyjno – sportowych, które zaoferuje Wykonawca”

w połączeniu z zapisem:

„Przez określenie obiekt sportowo – rekreacyjny, należy rozumieć obiekt, który umożliwia korzystanie z minimum jednego typu w/w zajęć”.

oznacza, iż do punktacji ofert będą brane pod uwagę wyłącznie obiekty, w których występuje przynajmniej jedna z wymienionych usług, czy też wszystkie obiekty w woj. śląskim dostępne w ofercie wykonawcy, które spełniają warunek udostepnienia usługi nie krótszej niż 45 min a w przypadku sauny i vacu 30 minut?

2. W związku z powyższym – czy w załączniku nr 3 Wykonawca ma przedstawić wszystkie dostępne obiekty w woj. śląskim czy wyłącznie te które świadczą usługi wymienione w OPZ jako obligatoryjne?”

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, tj. załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 5.12.2019 r. zamawiający wymaga dostępu do co najmniej 50 obiektów świadczących następujące usługi: basen, sauna, jacuzzi, aqua aerobic, siłownia, taniec, joga, grota solna, sztuki walki, zajęcia fitness, badminton, squash/ricochet, nordic walking, spinning, ścianka wspinaczkowa, cardio, tenis stołowy, lodowisko, pilates, gimnastyka – wymienione jako obligatoryjne, tj. najczęściej wykorzystywane przez pracowników na terenie województwa śląskiego, w tym co najmniej dostęp do 35 obiektów świadczących w/w usługi na terenie miast: Zabrze, Gliwice, Ruda Śląska, Tarnowskie Góry, Bytom, Świętochłowice, Chorzów, Katowice, Sosnowiec, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Knurów i w tej liczbie. Karnet powinien umożliwiać dostęp do co najmniej 10 basenów i 25 siłowni w ramach 35 obiektów na terenie w/w miast.

Zamawiający dopuszcza przedstawienie w załączniku nr 3 wszystkich dostępnych obiektów na terenie woj. śląskiego, tj. nawet takich które w swojej ofercie nie zawierają żadnego z zajęć obligatoryjnych wymaganych przez zamawiającego, z zastrzeżeniem zachowania wymogu 50 obiektów w woj. śląskim z zajęciami obligatoryjnymi, w tym 35 obiektów na terenie miast: Zabrze, Gliwice, Ruda Śląska, Tarnowskie Góry, Bytom, Świętochłowice, Chorzów, Katowice, Sosnowiec, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Knurów.

Zamawiający przy ocenie ofert będzie brał pod uwagę wszystkie wykazane obiekty.

Jeżeli wykonawca nie dochowa w/w wymogu jego oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.