INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zabrze, dnia 02.11.2021 r.

ADM.261.223.2021.BG

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w toku prowadzonego postępowania w trybie Zapytania ofertowego (art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. – zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych) pn: „Realizacja wniosków o likwidację barier architektonicznych i technicznych finansowanych z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nadzór nad realizacją zadania w okresie XI-XII roku 2021”

Do Zamawiającego w terminie składania ofert tj. do dnia 02.11.2021 r. do godz. 8.00 wpłynęła 1 (jedna) oferta.

Pana Adama Ostrowskiego na kwotę 21.760,00 zł brutto (słownie : dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100)

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć łączną kwotę 44.790,24 brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych 24/100)

plik do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert
[Informacja z otwarcia ofert.pdf – Pobrano 179 razy – 416,32 KB]