Informacja o udzieleniu zamówienia

Zabrze, dnia 6.12.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. 3 – go Maja 16; 41-800 Zabrze
41 – 800 Zabrze

Znak postępowania: ADM.260.23.2019.AP

WYKONAWCY

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.23.2019.AP pn. Przygotowanie i dostarczenie posiłku wigilijnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. Przygotowanie i dostarczenie posiłku wigilijnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu prowadzonym zgodnie z art. 138o. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 j.t. z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138g. ust. 1, udzielił zamówienia w dniu 6.12.2019 r. następującemu podmiotowi:

P.U.H. „IWO” Iwona Garczarek – Ciekot, ul. Jagiellońska 38, 41-800 Zabrze. Cena: 3739,91 zł. Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia. Deklaracja zatrudnienia co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na podstawie umowy o pracę. Cena – 60 pkt, aspekty społeczne- 20 pkt. Razem: 80 pkt.

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Zatwierdzam

Informacja o udzieleniu zamówienia
[0612 informacja o udzieleniu zamówieniu.pdf – Pobrano 110 razy – 430,55 KB]