INFORMACJA

Zabrze, dnia 5.03.2020 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. 3 Maja 16

41 – 800 Zabrze

 

Znak postępowania: ADM.260.4.2020.AP

 

 

WYKONAWCY

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.4.2020.AP  pn. Zajęcia grupowe z wizażu i stylizacji realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu „Drogowskaz” w ramach “Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. Zajęcia grupowe z wizażu i stylizacji realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu „Drogowskaz” w ramach “Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.” prowadzonym zgodnie z art. 138o. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 j.t. z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138g. ust. 1, udzielił zamówienia w dniu 28.02.2020 r. następującemu podmiotowi:

AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Nowojska, ul. Marii Kuncewiczowej 2, 42-207 Częstochowa.  Oferta na kwotę maksymalną 5 000,00 zł brutto, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia: 11 szkoleń grupowych. Oferta otrzymała 60 pkt za cenę oraz 40 pkt za miejsce realizacji. Razem 100 pkt.

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z późń. zm.).

 

Zatwierdzam

 

 

Dyrektor

MOPR Zabrze

do pobrania:

0503 informacja o udzieleniu zamówienia
[0503 informacja o udzieleniu zamówienia.pdf – Pobrano 166 razy – 476,96 KB]