Zawiadomienie

Zabrze, dnia 15.09.2020 r.

ADM.260.24.2020.JD

ZAWIADOMIENIE

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi wózka jezdniowego i bezpiecznej wymiany butli realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu

„Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

  1. Do zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

a) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu, Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze.  Oferta na kwotę maksymalną  14 000 zł brutto miejsce realizacji zajęć teoretycznych: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu, Park Hutniczy 13 Zabrze,  miejsce realizacji zajęć praktycznych: Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25. Oferta otrzymała 60 pkt za cenę oraz 20 pkt za miejsce realizacji. Razem 80 pkt.

b) Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr Andrzej Nowak, ul. Katowicka 67, 41-250 Czeladź. Oferta na kwotę maksymalną  13 350,00 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych: OSP w Zabrzu, ul. Dorotki 1,  miejsce realizacji zajęć praktycznych: Ośrodek Szkolenia Zawodowego, ul. Katowicka 67, 41-250 Czeladź.   Oferta odrzucona.

c) Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o., Siedziba: 41-400 Mysłowice, ul. Świerczyny 72, Filia: 41-902 Bytom, Plac Jana III Sobieskiego 1. Oferta na kwotę maksymalną  24 750,00 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych: 41-902 Bytom, Plac Jana III Sobieskiego 1,  miejsce realizacji zajęć praktycznych: 41-902 Bytom, Plac Jana III Sobieskiego 1.   Oferta odrzucona.

2. Zamawiający wybrał ofertę firmy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu, Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze.  Oferta na kwotę maksymalną  14 000 zł brutto.

3. Oferta w/w firmy jest najkorzystniejszą ofertą niepodlegającą odrzuceniu. Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w ogłoszeniu.

4. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

5. W postępowaniu odrzucono ofertę wykonawcy:

a) Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr Andrzej Nowak, ul. Katowicka 67, 41-250 Czeladź na podstawie pkt VII ppkt 8c i 8d ogłoszenia o zamówieniu z dnia 2.09.2020 r. ponieważ treść oferty jest niezgodna z treścią ogłoszenia oraz oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny. W pkt. A formularza oferty wykonawca jako cenę jednostkową za uczestnika wskazał 1335 zł brutto. W pkt. A.1 formularza oferty wykonawca dokonał przeliczania maksymalnej wartości zajęć przez cenę jednostkową w wysokości 1335 zł, natomiast w pkt A.2 formularza oferty wykonawca dokonał przeliczenia minimalnej wartość zajęć przez cenę jednostkową w wysokości 1450 zł. Wykonawca zaproponował inne ceny jednostkowe za uczestnika w przypadku maksymalnej liczby i minimalnej liczby uczestników kursu. Ponadto budzi wątpliwość zamawiającego jaką cenę jednostkową przyjąć w przypadku gdy w kursie weźmie udział liczba uczestników różna od maksymalnej i minimalnej. Tak przygotowana oferta uniemożliwia prawidłowe rozliczenie płatności za kurs. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nie przewiduje różnicowania wysokości ceny jednostkowej za udział 1 uczestnika w kursie. Zgodnie z treścią formularza oferty wykonawca powinien wskazać cenę jednostkową i dokonać przeliczenia wartości maksymalnej i minimalnej zajęć przez taką samą cenę jednostkową. Wykonawca przygotował ofertę niezgodnie z zapisami ogłoszenia  zamówienia, tym samym złożona oferta zawiera błąd w obliczeniu.

b) Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o., Siedziba: 41-400 Mysłowice, ul. Świerczyny 72, Filia: 41-902 Bytom, Plac Jana III Sobieskiego 1. na podstawie pkt VII ppkt 8c i 8d ogłoszenia o zamówieniu z dnia 2.09.2020 r. ponieważ treść oferty jest niezgodna z treścią ogłoszenia oraz oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny. W pkt. A formularza oferty wykonawca jako cenę jednostkową za uczestnika wskazał 2475 zł brutto. W pkt. A.1 formularza oferty wykonawca dokonał przeliczania maksymalnej wartości zajęć przez cenę jednostkową w wysokości 2475 zł, natomiast w pkt A.2 formularza oferty wykonawca dokonał przeliczenia minimalnej wartość zajęć przez cenę jednostkową w wysokości 2513 zł. Wykonawca zaproponował inne ceny jednostkowe za uczestnika w przypadku maksymalnej liczby i minimalnej liczby uczestników kursu. Ponadto budzi wątpliwość zamawiającego jaką cenę jednostkową przyjąć w przypadku gdy w kursie weźmie udział liczba uczestników różna od maksymalnej i minimalnej. Tak przygotowana oferta uniemożliwia prawidłowe rozliczenie płatności za kurs. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nie przewiduje różnicowania wysokości ceny jednostkowej za udział 1 uczestnika w kursie. Zgodnie z treścią formularza oferty wykonawca powinien wskazać cenę jednostkową i dokonać przeliczenia wartości maksymalnej i minimalnej zajęć przez taką samą cenę jednostkową. Wykonawca przygotował ofertę niezgodnie z zapisami ogłoszenia  zamówienia, tym samym złożona oferta zawiera błąd w obliczeniu.

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Polak – tel. 32 277 78 68

Treść ogłoszenia do pobrania
[1509wyniki sprostowanie.pdf – Pobrano 4 razy – 1 MB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast