Unieważnienie

Zabrze, dn. 16.11.2020 r.

ADM.260.18.2020.KJK

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Zandka oraz Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

W prowadzony postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 3.08.2020 r. do godz. 8.00 do zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

  1. IDURO S.C. Anna Łakomy, Marek Sajnóg, ul. Korczaka 95, 40-340 Katowice. Cena oferty: 548 358,55 zł, okres gwarancji i rękojmi: 5 lat.
  2. TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa. Cena oferty: 564 385,50 zł, okres gwarancji i rękojmi: 5 lat.

 W dniu 14.08.2020 r. zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę IDURO S.C. Anna Łakomy, Marek Sajnóg, ul. Korczaka 95, 40-340 Katowice.

W dniu 19.08.2020 r. wykonawca TRONUS POLSKA Sp. z o.o. złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

W wyniku wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1.10.2020 r. sygn. akt KIO 2018/20 zamawiający unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucił ofertę IDURO S.C. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

cały plik do pobrania:

1611 unieważnienie
[1611 unieważnienie.pdf – Pobrano 3 razy – 987 KB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast