Odpowiedź na zapytanie do SWIZ

Zabrze, dn. 4.01.2021 r.

ADM.260.32.2020.AP

WSZYSCY WYKONAWCY

 

W dniu 4.01.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela wyjaśnień wykonawcy oraz udostępnia wyjaśnienia na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

 

PYTANIE:

„Zamawiający wymaga od Wykonawców wszystkich wymienionych w opisie
atestów i certyfikatów wymaganych przez niezależną jednostkę
certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

Jednakże na podstawie art. 30b ust. 3 i 4 ustawy Pzp “celem zapewnienia
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ustawodawca
zobowiązał zamawiających do akceptowania certyfikatów wydanych przez
inne równoważne jednostki oceniające zgodność (do jednostki oceniającej
zgodność wydającej żądany certyfikat). Zamawiający zobowiązany został
również przez ustawodawcę do akceptacji odpowiednich środków dowodowych,
innych niż te, o których mowa w ust. 1 i 3 komentowanego przepisu, w
szczególności dokumentacji technicznej producenta, w przypadku gdy dany
wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o
których mowa w ust. 1 i 3 komentowanego przepisu, ani możliwość ich
uzyskania w odpowiednim terminie”. Oznacza to nie prawo, lecz obowiązek
uznawania przez zamawiającego innych certyfikatów niż wydane przez
konkretną jednostkę, a także innych środków dowodowych niż same
certyfikaty na potwierdzenie spełnienia przez wykonawców wymagań
dotyczących przedmiotu zamówienia. Należy również zaznaczyć, iż zgodnie
z przepisami prawa akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji (które w
Polsce jest jedynym organem akredytacyjnym) jednostek przeprowadzających
badania i wydających certyfikaty, czy atesty mebli biurowych nie jest
obligatoryjna i większość producentów mebli nie korzysta z takich
jednostek, gdyż wystarczającym potwierdzeniem spełnienia przez meble
biurowe poszczególnych norm (czy innych wymogów np. w zakresie
wytrzymałości, bezpieczeństwa itp.) są certyfikaty, atesty,
zaświadczenia lub sprawozdania z badań innych niezależnych jednostek
badawczych.

Takie stanowisko jest w dyktrynie ugruntowane i potwierdza je szereg
publikacji, w tym np. Komentarz do Prawa zamówień publicznych pod red.
dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej (rok 2018, wydanie 1, stan na
2018-10-16),, w którym wskazuje się, że „w przypadku określenia przez
zamawiającego jednostki oceniającej zgodność, która powinna być wystawcą
certyfikatu – ustawodawca zobowiązuje zamawiającego do przyjęcia
certyfikatu wydanego przez inną równoważną jednostkę oceniającą
zgodność. Powyższe ma na celu zapewnienie uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców. Na zasadach określonych w art. 30b ust. 4 Zam
PublU zgodność oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z
wymaganiami lub cechami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia,
kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia można też
potwierdzić za pomocą certyfikatów wydawanych przez równoważne jednostki
certyfikujące lub za pomocą innych dokumentów np. dokumentacji
technicznej producenta.”

W związku z powyższym, w zakresie wymogu przedłożenia atestów wydanych
przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA
proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie akceptował także certyfikaty
i atesty, względnie inne dokumenty (np. sprawozdania z badań) wydane
przez inne jednostki oceniające zgodność na podstawie spełnienia przez
oferowane dostawy wymagań Zamawiającego z art. 30 ustawy Pzp.”

 

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie ze specyfikacją mebli dołączoną do SIWZ Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ:

„Tam, gdzie w załączonej specyfikacji technicznej został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, aprobat, systemów referencji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt. 2 lub ust.3 ustawy Pzp. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

  1. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
  2. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
  3. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
  4. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
  5. parametrów bezpieczeństwa użytkowania.”

 

 

Zamawiający będzie wymagał zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy Pzp certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, natomiast zaakceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

Jednostka oceniająca zgodność musi  być jednostką akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

Działając na podstawie art. 30b ust 4 ustawy Pzp Zamawiający zaakceptuje odpowiednie środki dowodowe w przypadku gdy dany wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań oraz udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia  i warunkach realizacji zamówienia.

 

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje niezmieniony.

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Polak – tel. 32 277 78 68

Pełna treść odpowiedzi do pobrania
[4_01odpowiedź na pytanie do SIWZ.pdf – Pobrano 3 razy – 1 MB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast