Informacja

Zabrze, dnia 14.01.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. 3 – go Maja 16; 41-800 Zabrze
41 – 800 Zabrze

Znak postępowania: ADM.260.1.2020.AP

 

WYKONAWCY

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.1.2020.AP  pn. „Świadczenia powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. „Świadczenia powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu” prowadzonym zgodnie z  art. 138o. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 j.t. z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138g. ust. 1, udzielił zamówienia w dniu 19.12.2019 r. następującemu podmiotowi:

Poczta Polska S. A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Katowice, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice.

Cena – 226 591,20 zł;
Ilość placówek na terenie miasta Zabrze: 10;
Termin płatności faktury od daty jej otrzymania przez Zamawiającego: 14 dni.

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Zatwierdzam

Informacja o udzieleniu zamówienia
[14_01informacja o udzieleniu zamowieniu.pdf – Pobrano 124 razy – 394,33 KB]