Informacja o udzieleniu zamówienia

Zabrze, dnia 10.01.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. 3 – go Maja 16; 41-800 Zabrze
41 – 800 Zabrze

Znak postępowania: ADM.260.2.2020.AP

 

WYKONAWCY

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.2.2020.AP  pn. „Przygotowywanie i dostarczanie gotowych obiadów w czasie ferii zimowych na potrzeby dzieci uczęszczających do  świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. „Przygotowywanie i dostarczanie gotowych obiadów w czasie ferii zimowych na potrzeby dzieci uczęszczających do  świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.” prowadzonym zgodnie z  art. 138o. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 j.t. z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138g. ust. 1, udzielił zamówienia w dniu 27.12.2019 r. następującemu podmiotowi:

P.U.H. „IWO” Iwona Garczarek – Ciekot, ul. Jagiellońska 38, 41-800 Zabrze. Cena: 11 425,54 zł. Termin płatności faktury: 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Cena – 60 pkt, termin płatności faktury: 40 pkt. Razem: 100 pkt.

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Zatwierdzam

Informacja o udzieleniu zamówienia
[10_01informacja o udzieleniu zamowieniu.pdf – Pobrano 91 razy – 412,84 KB]