Informacja o udzieleniu zamówienia

Zabrze, dnia 23.09.2020 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

3 – go Maja 16; 41-800 Zabrze

41 – 800 Zabrze

Znak postępowania: ADM.260.26.2020.KJK

 WYKONAWCY

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.26.2020.KJK  pn. Wyjazdowe warsztaty integracyjne dla uczestników projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn.

Wyjazdowe warsztaty integracyjne dla uczestników projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym zgodnie z  art. 138o. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138g. ust. 1, udzielił zamówienia w dniu 31.08.2020 r. następującemu podmiotowi:

C.M.T. Spółka z o.o., ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno otrzymała 60 pkt za cenę i 40 pkt za miejsce realizacji. Razem 100 pkt.

 

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z późń.zm.).

 

                                                                                                                                                            Zatwierdzam

                                                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                                                                             MOPR Zabrze

Pełna treść informacji do pobrania
[INFORMACJA_000227.pdf – Pobrano 6 razy – 421 KB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast