Informacja o udzieleniu zamówienia

Zabrze, dnia 23.09.2020 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

3 – go Maja 16; 41-800 Zabrze

41 – 800 Zabrze

 

Znak postępowania: ADM.260.28.2020.KJK

 

WYKONAWCY

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.28.2020.KJK  pn. Szkolenie online – efektywne zarządzanie sobą w czasie dla uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn.

Szkolenie online – efektywne zarządzanie sobą w czasie dla uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

prowadzonym zgodnie z  art. 138o. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138g. ust. 1, udzielił zamówienia w dniu 14.09.2020 r. następującemu podmiotowi:

Mega Centrum Rozwoju, ul. Narutowicza 7a, 41-933 Bytom. Oferta na kwotę maksymalną  12 975,00 zł brutto, termin płatności faktury: 30 dni. Oferta otrzymała 60 pkt za cenę i 40 pkt za termin płatności faktury.

 

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z późń.zm.).

 

Zatwierdzam

 

 

Dyrektor

MOPR Zabrze

Pełna treść informacji do pobrania
[INFORMACJA_000228.pdf – Pobrano 5 razy – 457 KB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast