INFORMACJA

Zabrze, dnia 28.02.2020 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. 3 Maja 16; 41-800 Zabrze

41 – 800 Zabrze

 

Znak postępowania: ADM.260.6.2020.AP

 

 

WYKONAWCY

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.6.2020.AP  pn. Organizacja i przeprowadzenie kursu komputerowego z egzaminem ECDL e-CITIZEN realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. Organizacja i przeprowadzenie kursu komputerowego z egzaminem ECDL e-CITIZEN realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.” prowadzonym zgodnie z  art. 138o. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 j.t. z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138g. ust. 1, udzielił zamówienia w dniu 26.02.2020 r. następującemu podmiotowi:

e-nergy Jan Lesiak, ul.  Kilara 12, 43-190 Mikołów. Oferta na kwotę maksymalną  23 352,00 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych: Zabrze, Plac Dworcowy 6. Oferta otrzymała 60 pkt za cenę oraz 40 pkt za miejsce realizacji. Razem 100 pkt

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z późń. zm.).

 

Zatwierdzam

 

 

Dyrektor

MOPR Zabrze

do pobrania:

INFORMACJA
[2802 informacja o udzieleniu zamówienia.pdf – Pobrano 239 razy – 477,91 KB]