Zawiadomienie

Zabrze, dn. 21.10.2020 r.

ADM.260.18.2020.KJK

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ODRZUCENIU OFERTY WYBRANEJ JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA ORAZ O PRZYSTĄPIENIU DO POWTÓRZENIA CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Zandka oraz Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu,   w dniu 19.08.2020 r. wykonawca TRONUS POLSKA Sp.  z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Działając w wyniku uwzględnienia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie sygn. akt. KIO 2018/20 Zamawiający:

  1. unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. wyboru oferty IDURO S.C. Anna Łakomy, Marek Sajnóg, ul. Korczaka 95, 40-340 Katowice, o której poinformował wykonawców w dniu 14.08.2020 r.
  2. odrzuca ofertę IDURO S.C., ul. Korczaka 95, 40-340 Katowice na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
  3. powtarza czynność badania i oceny ofert.

 

W związku z w/w orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający wezwał w dniu 15.10.2020 r. wykonawcę TRONUS POLSKA Sp.  z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa do złożenia niezbędnych dokumentów oraz przystępuje do powtórzenia czynności badania i oceny ofert. Zamawiający poinformuje
o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty po dokonaniu czynności nakazanych w orzeczeniu.

 

Z poważaniem

 

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Polak – tel. 32 277 78 68

Treść ogłoszenia dopobrania
[21_10unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty .pdf – Pobrano 6 razy – 444 KB]

 

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast