Ważne informacje dot. funkcjonowania Zespołu ds. Pieczy Zastępczej

Ważne informacje dot. funkcjonowania Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w okresie zagrożenia epidemicznego !!!!

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem SARS CoV-2, wprowadzone zostały ograniczenia w bezpośrednim kontaktowaniu się z klientami Ośrodka. Mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo, zalecamy załatwianie spraw z użyciem środków komunikacji elektronicznej w tym EOD i telefonicznie (wykaz telefonów do pracowników zespołu znajduje się na stronie internetowej Ośrodka). Jeżeli jednak do załatwienia sprawy konieczny jest kontakt osobisty to stawienie się w tut. Ośrodku może nastąpić dopiero po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (32) 271-64-31 lub mailowym. Korespondencję, w tym wszelkie wnioski, prosimy przed wszystkim kierować listownie na adres Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze lub na adres e-mail zpz@mopr.zabrze.pl bądź na adres epuap: /mopr-zabrze/kancelaria.

Na czas trwania stanu epidemii na terenie Ośrodka nie będą organizowane spotkania rodziców z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej.

W okresie epidemii ograniczeniu podlegają również organizowane przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej spotkania zespołów ds. zasadności pobytu dzieci w pieczy zastępczej – preferowana formą pozyskiwania informacji w tych sprawach stanowi kontakt telefoniczny, e-mailowy lub listowny.

Rodzinom zastępczym, którym kończą się aktualne decyzje przyznające dodatek wychowawczy na okres 12 m-cy, kolejne świadczenie tego rodzaju będzie przyznane z urzędu, na podstawie wystosowany do rodzin zastępczych pism informujących o wszczęciu postępowania.
Nie ma konieczności składania kolejnych wniosków.

Mając na uwadze czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zwracamy się z prośbą do rodzin zastępczych o szczególną uwagę na zapewnienie odpowiedniej organizacji zajęć edukacyjnych w tym zdalnej nauki dla swoich wychowanków. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z tym związanych prosimy o zgłaszanie tego faktu do zespołu ds. pieczy zastępczej.

Prosimy również o przestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego oraz o informowanie tut. Ośrodka i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w przypadku gdy członek rodziny lub osoba/dziecko w rodzinie zostanie objęte kwarantanną lub innym obostrzeniem w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym.

Życzymy zdrowia

Zespół ds. Pieczy Zastępczej