ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 10.08.2020 r.

ADM.260.25.2020.KJK

– ZAWIADOMIENIE –

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Szkolenie w formie online dla uczestników Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Efektywne zarządzanie sobą w czasie zostaje unieważnione na podstawie pkt VII ppkt 10 f ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.07.2020 r.

UZASADNIENIE

Zamawiający ogłosił postępowanie w dniu 27.07.2020 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 5.08.2020 r. Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta. Po dokonaniu wstępnej analizy złożonej oferty Zamawiający zauważył, iż wykonawca nie wskazał w ofercie terminu płatności faktury, tj. drugiego kryterium oceny ofert. Dokonując szczegółowej analizy dokumentacji z postępowania uznano, iż wykonawca nie wskazał w formularzu oferty terminu płatności faktury ponieważ załączony do ogłoszenia o zamówieniu formularz oferty zawiera błąd i nie zawiera w swojej treści pozycji dotyczącej terminu płatności faktury. Ze względu na brak danych dotyczących drugiego kryterium oceny ofert Zamawiający nie może dokonać rzetelnej oceny otrzymanej oferty w związku z czym oferta podlega odrzuceniu ponieważ jest niezgodna z treścią ogłoszenia.
Działając na podstawie pkt VII ppkt 10 f ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.07.2020 r. Zamawiający unieważnia postępowania, ponieważ zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 7 ustawy Pzp, w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu oraz postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

plik do pobrania:

1008 unieważnienie
[1008 unieważnienie.pdf – Pobrano 3 razy – 464 KB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast