Interwencja kryzysowa oraz poradnictwo specjalistyczne są formami świadczeń niepieniężnych, gwarantowanych ustawą o pomocy społecznej.

Poradnictwo specjalistyczne psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej.
Oznacza to, że każdy człowiek a w szczególności mieszkaniec Zabrza, ma możliwość skorzystania z pomocy Zespołu Interwencji Kryzysowej, kiedy wykaże gotowość przyjęcia takiej pomocy lub zwróci się o tę pomoc.
Osobami zgłaszającymi potrzebę pomocy dla konkretnej osoby, mogą być m.in.: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, sąsiedzi, znajomi, rodzina.

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym, uniemożliwiającym dotarcie do siedziby Zespołu w celu uzyskania pomocy psychologicznej, pomoc ta jest udzielana w miejscu zamieszkania/pobytu osoby. Warunkiem jest zgoda osoby zainteresowanej na przyjęcie takiej pomocy w miejscu zamieszkania lub pobytu.