Podsumowanie działań Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza”

W trakcie trwania projektu pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej realizowali zadania wynikające z zapisów zawartych we wniosku. Jednym z nich było przeprowadzenie dwóch edycji szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych. Szkolenia prowadzone były przez dwóch trenerów programem „Rodzina” zatwierdzonym przez MPiPS. Łącznie 20 uczestników uzyskało zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i uzyskaniu kompetencji do pełnienia funkcji rodzin zastępczych niezawodowych.
Rodziny zastępcze, które od co najmniej kilku lat pełnią swoją funkcję, spotykały się natomiast w ramach grup wsparcia, działających od września 2021 do lutego 2022 roku. Rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinnym domom dziecka oraz części rodzin niezawodowych zaproponowano udział w specjalistycznym wsparciu skierowanym do rodzinnej pieczy zastępczej wraz z opieką i szkoleniem dla dzieci. Wsparcie to polegało na możliwości uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych odbywających się w budynku zabrzańskiego Centrum Usług Społecznych. Rodziny objęte tym działaniem wzięły również udział w weekendowym treningu wyjazdowym. W dwóch przeprowadzonych edycjach uczestniczyło łącznie 31 osób dorosłych oraz 92 dzieci. Tematyka szkoleń skierowanych do osób dorosłych obejmowała między innymi: pracę z dziećmi z zespołem FAS i niepełnosprawnością intelektualną, rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego oraz metody pracy z nim, wzmacnianie umiejętności wychowawczych, umiejętność radzenia sobie z syndromem wypalenia zawodowego, technikami radzenia sobie ze stresem, metody pracy z dziećmi z zaburzeniami przywiązania, współpracę rodzin zastępczych z rodzinami biologicznymi czy nabywanie umiejętności wspierania dzieci w okresie dojrzewania. Tematyka szkoleń dla dzieci obejmowała zajęcia rozwojowo – terapeutyczne, rozwijała umiejętności poznawcze, manualne i społeczne małych uczestników i była dostosowana do możliwości oraz poziomu poszczególnych grup wiekowych.
W ramach projektu wsparcie otrzymała także usamodzielniająca się młodzież. W trakcie trwania trzech edycji treningów i warsztatów rozwijających potrzebne kompetencje społeczne, 28 młodych uczestników nabywało umiejętności przydatne w dorosłym życiu. Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia takie, jak: podstawy dobrej komunikacji, umiejętność asertywnego wyrażania siebie i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wzmacnianie i budowanie własnych kompetencji i poczucia wartości, praca nad tożsamością, określanie granic, umiejętność radzenia sobie z poczuciem straty i rozłąki.
Wsparcie w ramach pieczy zastępczej nie dotyczyło jednak tylko rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków. W ramach projektu zostało zatrudnionych pięciu nowych koordynatorów rodzinnej pieczy oraz jedną osobę na stanowisku psychologa. Do nowych pracowników skierowany był cykl spotkań superwizyjnych, które odbywały się od kwietnia do grudnia 2021 roku. Podczas 10 spotkań nowozatrudnieni koordynatorzy pogłębiali metody pracy z klientem, skupiali się na podnoszeniu własnych kompetencji w zakresie specjalistycznej wiedzy oraz analizowali konkretne przypadki z jakimi spotkali się w swojej pracy. Celem superwizji było wsparcie merytoryczne, procesowe i psychologiczne pracowników. Efektem superwizji było pogłębienie wiedzy, udoskonalenie warsztatu pracy oraz zwiększenie kompetencji zawodowych. Zatrudniony w ramach realizacji projektu psycholog przeprowadzał badania psychologiczne rodzin zastępczych i wspierał koordynatorów jak również rodziny zastępcze.
Efekt projektu miał również swój materialny aspekt. W ramach zakupów udało się wyposażyć salę rodzinną w potrzebne gry i zabawki wykorzystywane podczas spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi i rodzinami zastępczymi. Zakupiono również sprzęt przydatny podczas prowadzenia spotkań i szkoleń jak, projektor multimedialny, telewizor oraz odtwarzacz DVD.
Przez cały czas trwania realizacji projektu promowano rodzicielstwo zastępcze poprzez uczestnictwo w organizowanych na terenie Zabrza piknikach i spotkaniach, zamieszczanie artykułów w lokalnej prasie, prowadzenie rozmów z kandydatami na rodziców zastępczych oraz założenie profilu Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w mediach społecznościowych.

Zobacz również

Podsumowanie działań Asystenta Ds. Osób Niepełnoprawnych w ramach Projektu „Centrum Wsparcia Rodziny – Rozwój Usług Społecznych na terenie Zabrza”

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ ASYSTENTA DS. OSÓB NIEPEŁNOPRAWNYCH W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM WSPARCIA RODZINY – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE ZABRZA” Od stycznia 2021 roku, aż do końca okresu realizacji projektu pod nazwą „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług…

Podsumowanie działań Klubu Seniora Zandka w ramach Projektu „Centrum Wsparcia Rodziny – Rozwój Usług Społecznych na terenie Zabrza”

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ KLUBU SENIORA ZANDKA W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM WSPARCIA RODZINY – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE ZABRZA” W okresie od stycznia 2021 do marca 2022 roku Stowarzyszenie Forum „RAZEM” wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy…

Podsumowanie działań świetlic w ramach projektu Centrum Wsparcia Rodziny

Jeszcze nie tak dawno rozpoczynaliśmy zajęcia w projekcie “Centrum Wsparcia Rodziny”, a tymczasem wielkimi krokami zbliżamy się do jego zakończenia. Od samego początku w naszych świetlicach było bardzo aktywnie, różnorodnie i sporo się działo. Wakacje spędzaliśmy głównie na wycieczkach.…

Świetlice Środowiskowe w ramach Centrum Wsparcia Rodziny w okresie ferii luty 2022

Ferie zimowe już dawno za nami, ale dzięki udziałowi naszych świetlic w projekcie pod nazwą “Centrum Wsparcia Rodziny”, z pewnością będą niezapomniane. Wolny od szkoły czas był wypełniony wycieczkami i ciekawymi warsztatami. Był również czasem na odpoczynek, dobrą…

Asystentura – Podsumowanie

31 marca 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu zakończył działania w ramach projektu pod nazwą „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza”. Projekt był realizowany w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

Świetlice Środowiskowe w ramach Centrum Wsparcia Rodziny w okresie lipiec – grudzień

Czas biegnie tak szybko… Nie tak dawno rozpoczynaliśmy zajęcia w ramach Centrum Wsparcia Rodziny, a już powoli zbliżamy się do końca projektu. Ostatnich kilka miesięcy spędziliśmy bardzo aktywnie. Mimo ciągnącej się niemiłosiernie pandemii, od lipca do grudnia udało…

Centrum Wsparcia Rodziny – ZPZ – Warsztaty dla osób usamodzielnianych

Centrum Wsparcia Rodziny – Lipiec – Grudzień W ramach Projektu pn. ”Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza” w dniu 16 grudnia 2021 roku zakończyła się I edycja warsztatów stacjonarnych  i wyjazdowych dla…

Wsparcie Osób z niepełnosprawnościami w ramach Centrum Wsparcia Rodzin we wrześniu 2021

Wsparcie Osób z niepełnosprawnościami w ramach Centrum Wsparcia Rodzin we wrześniu 2021 Miesiąc wrzesień przyniósł kolejne wyzwania dla uczestników naszego projektu. Tradycją stały się już nasze spotkania w okolicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu, podczas…

Centrum Pieczy Zastępczej – Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych

Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych W ramach projektu ”Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza”, w dniu 13 sierpnia 2021 roku w budynku Centrum Usług Społecznych przy ulicy Stalmacha 7 rozpoczęła się…

Centrum Pieczy Zastępczej – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Centrum Pieczy Zastępczej 30 maja jak co roku świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W naszym mieście funkcjonuje wiele rodzin zastępczych, które podejmują się trudu wychowania dzieci pokrzywdzonych przez los. To właśnie…