Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru

Zabrze, dnia 17.11.2020 r.

ADM.260.30.2020.AP    

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI

WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz projektu „Drogowskaz” z podziałem na 3 części w części I postępowania.

 

W związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. Zm), a także w związku z powzięciem informacji przez Zamawiającego, które mają wpływ na toczące się postępowanie, Zamawiający działając na podstawie art. 58 KC (…) Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna (…) w związku z art. 14 ustawy Pzp, unieważnia dokonaną w dniu 17.11.2020 r. czynność wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy:

 

Web-Profit Maciej Kuźlik ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie

 

oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 17.11.2020 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy Web-Profit Maciej Kuźlik ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie, odrzucając pozostałe oferty złożone w prowadzonym postępowaniu. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy  MPC Paweł Oleksiewicz ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno, ponieważ wykonawca nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym terminie. Po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofert do wszystkich wykonawców, zamawiający powziął informację, iż dokumenty zostały złożone przez odrzuconego wykonawcę       MPC Paweł Oleksiewicz ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno w dniu 16.11.2020 r., tj. przed upływem terminu uzupełnienia wymaganych dokumentów.    Powzięta informacja może mieć wpływ na zmianę stanu faktycznego, dotyczącego prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje, że ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji  o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie.

 

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Polak – tel. 32 277 78 68

Pełna treść ogłoszenia do pobrania
[17_11uniważnienie czynności wyboru cz I_001091.pdf – Pobrano 4 razy – 711 KB]

 

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast