Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od 01.12.2019 r. do 31.07.2020 r. zgodnie z wytycznymi MRPiPS będzie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.

Dystrybucja artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2019 prawdopodobnie rozpocznie się w połowie stycznia 2020 r. i realizowana będzie przez 2 organizacje na terenie Gminy Zabrze:

  • Obywatelski Ruch Bezrobotnych z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 276
  • Chrześcijańską Służbę Charytatywną z siedzibą w Zabrzu, ul. Wawrzyńskiej 6c.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie.

Pomoc w ramach Programu Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 ma charakter  nieodpłatny. Organizacje nie mogą pobierać opłat za udzielaną pomoc oraz uzależniać wydania żywnościod jakichkolwiek świadczeń na rzecz Organizacji.

Osoba ubiegająca się o świadczenie w formie skierowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu powinna udać się do pracownika socjalnego zgodnie z miejscem swojego zamieszkania. Pracownik socjalny po sprawdzeniu czy osoba kwalifikuje się do tej formy pomocy wystawi skierowanie umożliwiające skorzystanie z tej formy pomocy.

Osoba ubiegajaca się o zakwalifikowanie do pomocy żywnościowej w ramach Programu potwierdza podpisem udzielenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ośrodek dla potrzeb realizacji PO PŻ oraz na przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów uczestniczących w realizacji Programu.

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast