Program „Dobry Start” w pieczy zastępczej

UWAGA

Zmiany w programie „Dobry start” od 1 lipca 2021 r.

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmie się przyznawaniem i wypłatą świadczeń z programu „Dobry start” – zamiast instytucji gminnych i powiatowych.

  • Składanie wniosku o świadczenie Dobry start” będzie możliwe wyłącznie przez internet, poprzez systemy teleinformatyczne.

  • Wypłata świadczenia będzie się odbywać w formie bezgotówkowej, na wskazany przez stronę numer rachunku bankowego.

Nowe rozwiązania wchodzą w życie od 1 lipca 2021 r.

Program rządowy „Dobry Start” ogłoszony w 2018 r., obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie z programu przysługuje w wysokości 300 zł, raz w roku na dziecko lub osobę usamodzielnianą, uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny. Nową formę wsparcia otrzymuje się bez względu na dochód. Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Ważne!
Świadczenie “Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole.
Szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów.

Gdzie można uzyskać pomoc i szczegółowe informacje:

Zespół ds. Pieczy Zastępczej
41 – 800 Zabrze, ul. Wyzwolenia 7
pn. – pt. od 7.30.-15.30

Kontakt dla rodzin zastępczych oraz Dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych:
tel. 32 271 64 31, 32 271 30 05 wew.: 68 oraz 73
e-mail: zpz@mopr.zabrze.pl

Kontakt dla osób usamodzielnianych:
tel. 32 271 64 31, 32 271 30 05 wew.: 35 lub 504 493 721
e’mail: usamodzielnienia@mopr.zabrze.pl

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast